fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Cấu trúc và Bài tập câu điều kiện loại 1 đầy đủ nhất!

Nếu bạn muốn nói về một sự kiện có thể xảy ra trong tương lai thì bạn cần sử dụng câu điều kiện loại 1. Đây là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh, không chỉ giúp bạn nghe nói trôi chảy hơn mà còn cho bạn cơ hội hình thành những câu phức tạp hơn nhiều. Hôm nay, cùng NativeX xem xét kiến thức tổng quát và bài tập câu điều kiện loại 1 chi tiết, giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng.

Xem thêm:

1. Câu điều kiện loại 1 là gì?

Cấu trúc

: If + Simple Present, Subject + will/won’t + Verb.

Ví dụ 1:

 • If it rains, I will stay at home. (Nếu trời mưa , tôi sẽ ở nhà.)
 • If I wake up late, I will miss the bus. (Nếu tôi thức dậy muộn, tôi sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt.)

Bạn có thể đảo ngược thứ tự của các mệnh đề. Nếu mệnh đề “if” đứng trước, thường sử dụng dấu phẩy . Nếu mệnh đề “if” đứng thứ hai, không cần dấu phẩy.

 •  I will stay at home if it rains. (Tôi sẽ ở nhà nếu trời mưa.)

Chúng ta sử dụng ‘ may ‘ hoặc ‘ might ‘ để nói rằng sự kiện trong tương lai là có thể xảy ra, nhưng không chắc chắn.

Ví dụ 2:

 • If you need someone to help you move, I might be able to help. (Nếu bạn cần ai đó giúp bạn di chuyển, tôi có thể giúp.)
 • If it’s a sunny day tomorrow, we might have a pool party. (Nếu ngày mai trời nắng đẹp, chúng ta có thể tổ chức tiệc bể bơi)

Đôi khi chúng ta sử dụng ‘be going to’ thay vì ‘will’ trong mệnh đề chính để nhấn mạnh một kết quả chắc chắn.

Ví dụ 3:

 • I’m going to give you twenty pounds if you fix my computer for me. (Tôi sẽ cho bạn hai mươi bảng nếu bạn sửa máy tính cho tôi.)
 • I’m going to stay for the weekend if you like. (Tôi sẽ ở lại cuối tuần nếu bạn thích.)
 • If you are not ready, I‘m going to go out without you. (Nếu bạn chưa sẵn sàng, tôi sẽ đi ra ngoài mà không có bạn.)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

2. Bài tập câu điều kiện loại 1

Bài tập 1 (điền từ vào chỗ trống)

1. If she ……………….. (invite) me, I ………………. (go)

2. If it …………………. (rain), we ………………… (cancel) the match.

3. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a car.

4. If she ………………. (be late), we …………………. (go) without her.

5. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.

6. If you …………………. (not behave), I ………………. (throw) you out.

7. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.

8. If he ……………….. (get) proper medical care, he ………………. (survive)

9. If the drought ………………… (continue), plants and animals ………………… (perish).

Answer:

1. If she invites me, I will go.

2. If it rains, we will cancel the match.

3. If I get a promotion, I will buy a car.

4. If she is late, we will go without her.

5. If you ask more politely, I will buy you a drink.

6. If you don’t behave, I will throw you out.

7. If he wins the first prize, his mother will be happy.

8. If he gets proper medical care, he will survive.

9. If the drought continues, plants and animals will perish.

Bài tập 2 (điền từ vào chỗ trống)

1. If I ……..(to study), I ……..(to pass) the exams.

2. If the sun ………(to shine), we……..(to walk) into town.

3. If he……..(to have) a temperature, he……..(to see) the doctor.

4. If my friends……..(to come), I……..(to be) very happy.

5. If she……..(to earn) a lot of money, she……..(to fly) to New York.

6. If we……..(to travel) to London, we……..(to visit) the museums.

7. If you……..(to wear) sandals in the mountains, you……..(to slip) on the rocks.

8. If Rita……..(to forget) her homework, the teacher……..(to give) her a low mark.

9. If they……..(to go) to the disco, they……..(to listen) to loud music.

10. If you……..(to wait) a minute, I……..(to ask) my parents.

Answer:

1. If I study , I will pass the exams.

2. If the sun shines , we will walk into town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come , I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.

6. If we travel to London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9. If they go to the disco, they will listen to loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!