fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn là một phần thường xuyên xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc phần kiến thức ngữ pháp quan trọng này, NativeX gửi đến bạn Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

Xem thêm:

Danh mục nội dung

1. Tóm tắt lý thuyết thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

1.1. Cách sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn

 • Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi đang xem TV vào lúc 8 giờ tối qua.)

 • Diễn tả những hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.

VD: John was listening to music while his mother was cooking in the kitchen. (John đang nghe nhạc khi mẹ anh ấy nấu ăn trong bếp.)

 • Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang chờ xe buýt khi tai nạn xảy ra.)

 • Diễn tả một hành động từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các bạn của tôi lúc nào cũng phàn nàn về vợ của họ.)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

1.2. Dấu hiệu nhận biết thì Quá khứ tiếp diễn

Trong câu ở thì Quá khứ tiếp diễn có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm cụ thể:

 • At + giờ + thời gian trong quá khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)
 • At this time + thời gian trong quá khứ. (at this time last year,…)
 • In + năm (in 2001, in 1992)
 • In the past

1.3. Các mẫu câu thì quá khứ tiếp diễn

2. Bài tập thì Quá khứ tiếp diễn cơ bản

Dưới đây là những bài tập thì quá khứ tiếp diễn chọn lọc bao quát đầy đủ cách sử dụng thường gặp và phổ biến nhất. Hãy làm nhiều bài tập quá khứ tiếp diễn để đạt điểm cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Chia động từ ở trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn để hoàn thành câu

 1. I lost my keys when I ________ (walk) home. 
 2. It was raining while we ________ (have) dinner.
 3. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus.
 4. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss. 
 5. My friends ________ (drive) to work when they heard the news on the radio. 
 6. He ________ (ride) his bicycle when the cat ran across the road. 
 7. We couldn’t go to the beach yesterday because it ________. (rain) 
 8. It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees. 
 9. The tourist lost his camera while he  _____ (walk) around the city.
 10. The lorry  _____  (go) very fast when it hit our car.
 11. I _______ (walk) down the street when it began to rain.
 12. At this time last year, I _______ (attend) an English course.
 13. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion.
 14. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a party in the other room.
 15. Mary and I _________  (dance) the house when the telephone rang.

Đáp án

 1. was walking
 2. were having
 3. was sitting
 4. was talking
 5. were driving
 6. was riding
 7. was raining
 8. were singing
 9. was walking
 10. was going
 11. was walking
 12. was attending
 13. was standing
 14. was studying – was having
 15. were dancing
Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn có đáp án
Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn có đáp án

Bài 2. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp diễn dựa trên từ gợi ý

 1. (they / take the exam?) 
 2. (when / he / work there?) 
 3. (you / make dinner?) 
 4. (they / drink coffee when you arrived?) 
 5. (when / we / sleep?) 
 6. (they / study last night) 
 7. (we / talk when the accident happened) 
 8. (he / not / exercise enough) 
 9. (I / talk too much?) 
 10. (it / not / snow) 
 11. (how / they / feel?) 
 12. (they / not / talk) 
 13. (where / I / stay?) 
 14. (why / he / study on a Saturday night?) 
 15. (I / go to school when you saw me) 
 16. (you / sleep at 6am)
 17. 17. (she / work when I called) 
 18. (we / not / leave when you called) 
 19. (I / not / stay in a hotel) 
 20. (we / make too much noise?) 

Đáp án

 1. Were they taking the exam? 
 2. When was he working there? 
 3. Were you making dinner? 
 4. Were they drinking coffee when you arrived? 
 5. When were we sleeping? 
 6. They were studying last night. 
 7. We were talking when the accident happened. 
 8. He wasn’t exercising enough. 
 9. Was I talking too much? 
 10. It wasn’t snowing. 
 11. How were they feeling? 
 12. They weren’t talking. 
 13. Where was I staying? 
 14. Why was he studying on a Saturday night? 
 15. I was going to school when you saw me. 
 16. You were sleeping at 6am. 
 17. She was working when I called. 
 18. We weren’t leaving when you called. 
 19. I wasn’t staying in a hotel. 
 20. Were we making too much noise?

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

2. Bài tập thì Quá khứ tiếp diễn nâng cao

Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn kết hợp là dạng bài tập thường xuyên xuất hiện. Nên để bạn thành thạo dạng bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn nâng cao; NativeX đẫ tổng hợp nhiều câu hỏi để bạn thực hành!

Bài 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn

 1. My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)
 2. We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)
 3. Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)
 4. My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)
 5. A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)
 6. The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)
 7. My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)
 8. I _______________ someone call my name. I ______________ around and ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)
 9. My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)
 10. I _________ preparing dinner at 4.pm and I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)
 11. Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)
 12. We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)
 13. She ______________ a great skier when she was young. (BE)
 14. I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)
 15. While the children _____________ with others my husband and I _____________ to have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)

Đáp án

 1. fell off – was painting
 2. bought –  cost
 3. was not interested
 4. was waiting – arrived.
 5. was reading – heard a noise outside – were playing
 6. was still burning – arrived
 7. was looking – came across
 8. heard – turned around – saw – was
 9. was wearing – saw
 10. started – was – came
 11. broke – was picking – cut
 12. realised – were driving
 13. was – was
 14. met – was doing
 15. were playing – decided 
Làm nhiều bài tập thì quá khứ tiếp diễn để thuần thục
Làm nhiều bài tập thì quá khứ tiếp diễn để thuần thục

Bài 2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ

 • Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)
 • Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.
 • Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)
 • Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.
 • Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)
 • Julie: He was diving in the pool.
 • Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)
 • Julie: You’re right. He was just trying to do it. And all his friends were watching it.
 • Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)
 • Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.
 • Sue: _____________________ faces when he came up to the surface of the pool? (Matt | make) (6)
 • Julie: Yes, he was. He was grinning and making faces at me.
 • Sue: At you? Vow! And what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)
 • Julie: Not really. He was looking at me instead.
 • Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)
 • Julie: Yes, I was. Why?
 • Sue: Now I know why Tim and Matt were watching you, Julie.

Đáp án

 1. What were Tim and Matt doing
 2. Were you swimming
 3. What was he doing
 4. Was he not just trying
 5. Were they laughing
 6. Matt was making
 7. He was watching
 8. Was you wearing

Bài 3. Chia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp (quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn)

 1. Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath and ________ (answer) the phone.
 2. I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.
 3. While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.
 4. Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.
 5. George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.
 6. Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.
 7. ________(you, watch) television when I phoned you?
 8. Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).
 9. I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).
 10. I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my hand

Đáp án

 1. was having – rang – answered
 2. saw – was sitting – reading
 3. was walking – hurt
 4. burnt – was cooking
 5. fell – was paiting
 6. was reading – heard
 7. Were you watching
 8. was waiting – arrived
 9. wasn’t driving – happened
 10. broke – was doing – slipped

Bài 4. Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 2. They were working when she came yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 3. She was painting a picture while her mother was making a cake.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 4.  Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 5. He was typing a letter when his boss went into the room.
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….

Đáp án

Câu 1
 • He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
 • Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?
 • Yes, he was./ No, he wasn’t.
Câu 2
 • They were working when she came yesterday.
 • They weren’t working when she came yesterday.
 • Were they working when she came yesterday?
 • Yes, they were./ No, they weren’t.
Câu 3
 • She was painting a picture while her mother was making a cake.
 • She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.
 • Was she painting a picture while her mother was making a cake?
 • Yes, she was./ No, she wasn’t.
Câu 4
 • Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
 • Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
 • Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?
 • Yes, she was./ No, she wasn’t.
Câu 5
 • He was typing a letter when his boss went into the room.
 • He wasn’t typing a letter when his boss went into the room.
 • Was he typing a letter when his boss went into the room?
 • Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Chọn đúng thì của các câu sau

 1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.
 2. What were you doing/ did you do when I phoned?
 3. They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.
 4. It rained/ was raining heavily last July.
 5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.
 6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.
 7. While we were running/ run in the park, Mary fell over.
 8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
 9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?
 10. They were watching/ watched football on TV all day.

Đáp án

 1. saw
 2. were you doing
 3. did’nt visit
 4. rained
 5. was reading
 6. ate
 7. were running
 8. Did you find
 9. did she dance
 10. were watching

Bài 6. Tìm các lỗi sai trong các câu sau

 1. I was play football when she called me.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she do while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.
 9. While I am listening to music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

 1. play thành playing
 2. study thành studying
 3. do thành doing
 4. went thành go
 5. sleep thành sleeping
 6. have thành had
 7. broke thành break
 8. go thành went
 9. am thành was
 10. turn thành turned

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Bài 7. Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các cặp động từ đã cho. Một từ ở thì quá khứ đơn ở một khoảng trống và từ còn lại ở thì quá khứ tiếp diễn

come – show get – go hope – give live – spend
look – see play – break start – check in
 1. Just as I was……………………..the bath all the lights…………………….. .
 2. I……………………..to go away this weekend, but my boss…………………..me some work that I have to finish by Monday.
 3. When I………………………..in Paris, I……………………three hours a day travelling to and from work.
 4. A friendly American couple…………………..chatting to him as he…………………at the hotel reception.
 5. I bumped into Lena last week. She……………………….a lot better than when I last…………………..her.
 6. My boss…………………………..into the office just as I…………………………everyone my holiday photos.
 7. I…………….badminton four times a week before I……………………..my ankle.

Đáp án

 1. was getting – went off
 2. was hoping- gave
 3. lived – was spending/ was living – spent
 4. started – was checking in
 5. was looking- saw
 6. came – was showing
 7. was playing – broke

Bài 8. Sử dụng cùng một thì, quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn, trong cả hai từ

add – taste go off – light not listen – explain
push – run not watch – dream
 1. The smoke alarm……………………..when he………………………a candle underneath it.
 2. I can’t remember how to answer this question. I must confess that I…………………while the teacher…………………….it to us.
 3. She……………………more salt to the soup, and then it………………………much better.
 4. Although the television was on, I…………………………it. Instead I…………………..about my holidays.
 5. She……………………open the door and…………………………into the room.

Đáp án

 1. went off – lit
 2. wasn’t listening – was explaining/ didn’t listen – explained
 3. added – tasted
 4. wasn’t watching – was dreaming/ didn’t watch – dreamt
 5. pushed – ran

Trên đây là phần bài tập thì quá khứ tiếp diễn – một trong những thì quan trọng nhất trong tiếng Anh. Việc chăm chỉ làm bài tập đầy đủ sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức và cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Nếu bạn thấy bài viết Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án) hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng học nhé!

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh cho riêng bạn, kết nối và nhận ngay tư vấn từ chuyên gia, cải thiện trình độ tiếng Anh ngay hôm nay với NativeX!

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!