fbpx
Native X
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Bỏ túi ngay bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Tiếng Anh chuyên ngành Marketing thực sự quan trọng. tìm hiểu các thuật ngữ quan trọng và tiếp cận các nguồn tài nguyên quý báu. Từ học trực tuyến đến những cuốn sách hàng đầu, trang bị kiến thức cần thiết giúp bạn tự tin áp dụng những kỹ năng này trong công việc

Trong những năm gần đây, Marketing luôn đứng đầu danh sách những ngành nghề hấp dẫn nhất đối với các bạn trẻ. Một trong những điểm thú vị và thách thức lớn nhất của Marketing chính là không ngừng thay đổi theo xu hướng toàn cầu. Hôm nay, NativeX sẽ giới thiệu đến bạn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing, các tài liệu và ứng dụng bổ ích để bạn có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực này.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tiếng Anh chuyên ngành Marketing có quan trọng không?

Một trong những thắc mắc phổ biến mà mọi người thường quan tâm là “Marketing có cần phải biết rõ tiếng Anh không?” Câu trả lời là có. Marketing là một ngành liên tục thay đổi, đòi hỏi bạn phải tiếp xúc với nhiều đối tác đến từ các quốc gia khác nhau. Tiếng Anh chuyên ngành Marketing là một phương tiện giao tiếp quan trọng khi bạn làm việc trong lĩnh vực này.

Tiếng Anh chuyên ngành Marketing có quan trọng không

Hơn nữa, tại các doanh nghiệp đa quốc gia, hầu hết mọi thông tin đều trình bày bằng tiếng Anh, cùng với đó là sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành. Nếu muốn trở thành một chuyên viên Tiếp thị, bạn buộc phải học từ vựng tiếng Anh về ngành này. Bên cạnh đó, Marketing cũng được cho là ngành có quá trình hội nhập rất nhanh. Vì vậy, sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành giúp bạn có cơ hội thăng tiến và tạo điều kiện tiếp cận thị trường khách hàng toàn cầu.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing. Từ những khái niệm cơ bản đến các từ ngữ chuyên sâu, mục tiêu là xây dựng vốn từ vựng để bạn có thể hiểu và sử dụng chúng linh hoạt trong công việc và nghiên cứu về Marketing.

Từ vựng tiếng Anh Marketing tổng quát

Từ vựng tiếng Anh Marketing tổng quát

Campaign (Noun) /kæmˈpeɪn/: Chiến dịch

Target audience (Noun) /ˈtɑːrɡɪt ˈɔːdiəns/: Đối tượng mục tiêu

Brand awareness (Noun) /brænd əˈweər.nəs/: Nhận thức về thương hiệu

Market research (Noun) /ˈmɑːrkɪt rɪˈsɜːrtʃ/: Nghiên cứu thị trường

Segmentation (Noun) /ˌsɛɡ.mənˈteɪ.ʃən/: Phân khúc hóa thị trường

SWOT analysis (Phrase) /swɑt əˈnæləsɪs/: Phân tích SWOT

Content marketing (Noun) /ˈkɑːn.tɛnt ˈmɑːrkətɪŋ/: Tiếp thị nội dung

Conversion (Noun) /kənˈvɜːrʒən/: Chuyển đổi

Lead generation (Noun) /liːd ˌdʒɛnəˈreɪʃən/: Tạo ra khách hàng tiềm năng

Market share (Noun) /ˈmɑːrkɪt ʃer/: Thị phần

Social media marketing (Phrase) /ˈsoʊʃəl ˈmidiə ˈmɑːrkətɪŋ/: Tiếp thị truyền thông xã hội

Customer retention (Noun) /ˈkʌs.tə.mər rɪˈtɛnʃən/: Giữ chân khách hàng

Influencer marketing (Phrase) /ˈɪnfluənsər ˈmɑːrkətɪŋ/: Tiếp thị qua người ảnh hưởng

Digital marketing (Phrase) /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkətɪŋ/: Tiếp thị số

Call to action (Phrase) /kɔːl tə ˈækʃən/: Lời kêu gọi hành động

Analytics (Noun) /ænəˈlɪtɪks/: Phân tích số liệu

Email marketing (Phrase) /ˈiːmeɪl ˈmɑːrkətɪŋ/: Tiếp thị qua email

Brand loyalty (Noun) /brænd ˈlɔɪəlti/: Sự trung thành với thương hiệu

Market penetration (Noun) /ˈmɑːrkɪt ˌpɛnəˈtreɪʃən/: Thâm nhập thị trường

Brand identity (Noun) /brænd aɪˈdɛntəti/: Đặc điểm nhận biết thương hiệu

Mobile marketing (Phrase) /ˈmoʊbəl ˈmɑːrkətɪŋ/: Tiếp thị di động

Customer engagement (Noun) /ˈkʌs.tə.mər ɪnˈɡeɪdʒmənt/: Tương tác với khách hàng

Marketingstrategy (Phrase) /ˈmɑːrkətɪŋ ˈstrætədʒi/: Chiến lược tiếp thị

Conversion rate (Phrase) /kənˈvɜːrʒən reɪt/: Tỉ lệ chuyển đổi

Lead magnet (Phrase) /liːd ˈmæɡnɪt/: Mắt xích thu hút khách hàng tiềm năng

Brand positioning (Phrase) /brænd pəˈzɪʃənɪŋ/: Định vị thương hiệu

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Content Marketing

Từ vựng tiếng Anh Content Marketing

Affiliate marketing (Noun) /əˈfɪliət ˈmɑːrkɪtɪŋ/ : Tiếp thị liên kết

Alt-text (Noun) /ælt tɛkst/ : Văn bản thay thế

Anchor text (Noun) /ˈæŋkər tɛkst/ : Văn bản neo

Article Marketing (Noun) /ˈɑːtɪkl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ : Tiếp thị thông qua các bài báo

Blog article (Noun) /blɒg ˈɑːrtɪkl/ : Bài blog

Celebrity-Driven Content (Noun) /səˈlɛbrəti ˈdrɪvn ˈkɒntɛnt/ : Nội dung hướng đến người nổi tiếng

Evergreen Content (Noun) /ˈɛvərˌɡrin ˈkɒntɛnt/ : Nội dung lâu dài

Blog Post (Noun) /blɒɡ poʊst/ : Bài đăng trên blog

Infographic (Noun) /ˌɪn.fəˈɡræf.ɪk/ : Đồ họa thông tin

Case Study (Noun) /keɪs ˈstʌdi/ : Nghiên cứu trường hợp

How-to Guide (Noun) /haʊ tuː ɡaɪd/ : Hướng dẫn cách làm

Listicle (Noun) /ˈlɪstɪkl/ : Bài viết danh sách

Whitepaper (Noun) /ˈwaɪtˌpeɪpər/ : Bản trắng

E-book (Noun) /ˈiˌbʊk/ : Sách điện tử

Webinar Presentation (Noun) /ˈwɛbɪnɑr ˌprɛzənˈteɪʃən/ : Bài thuyết trình trong webinar

Interview Transcript (Noun) /ˈɪntərvjuː ˈtrænskrɪpt/ : Bản ghi cuộc phỏng vấn

Product Review (Noun) /ˈprɒdʌkt rɪˈvjuː/ : Đánh giá sản phẩm

Editorial (Noun) /ˌɛdɪˈtɔːriəl/ : Bài bình luận biên tập

Guest Post (Noun) /ɡɛst poʊst/ : Bài đăng của khách mời

Trend Analysis (Noun) /trɛnd əˈnæləsɪs/ : Phân tích xu hướng

Video Content (Noun) /ˈvɪdioʊ ˈkɒntɛnt/ : Nội dung video

Thought Leadership Article (Noun) /θɔt ˈlidərʃɪp ˈɑːrtɪkl/ : Bài viết về lãnh đạo tư duy

Social Media Post (Noun) /ˈsoʊʃəl ˈmidiə poʊst/ : Bài viết trên mạng xã hội

Quiz or Poll (Noun) /kwɪz ɔr poʊl/ : Bài kiểm tra hoặc bình chọn

Brand Story (Noun) /brænd ˈstɔːri/ : Chuyện về thương hiệu

Interactive Content (Noun) /ɪnˈtərˈæktɪv ˈkɒntɛnt/ : Nội dung tương tác

Behind-the-Scenes (Phrase) /bɪˈhaɪnd ðə siːnz/ : Đằng sau hậu trường

Newsjacking (Noun) /nuzˌdʒækɪŋ/ : Kỹ thuật tin tức

Influencer Takeover (Phrase) /ˈɪnfluənsər ˈteɪkˌoʊvər/ : Sự kiểm soát của người ảnh hưởng

Resource Guide (Noun) /ˈriːsɔːrs ɡaɪd/ : Hướng dẫn nguồn lực

Comparison Article (Noun) /kəmˈpærɪsn ˈɑːrtɪkl/ : Bài so sánh

User Testimonial (Noun) /ˈjuːzər ˌtɛstɪˈmoʊniəl/ : Lời chứng thực của người dùng

Interactive Quiz (Noun) /ɪnˈtərˈæktɪv kwɪz/ : Bài kiểm tra tương tác

Storytelling Video (Noun) /ˈstɔːriˌtɛlɪŋ ˈvɪdioʊ/ : Video kể chuyện

Podcast Episode (Noun) /ˈpɒd.kæst ˈɛpɪsoʊd/ : Tập podcast

Từ vựng chuyên ngành Digital Marketing

Từ vựng tiếng anh Digital Marketing

SEO – Search Engine Optimization (Phrase) /sɜːrtʃ ˈɛndʒən ˌɒptɪmɪˈzeɪʃən/: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

SEM – Search Engine Marketing (Phrase) /sɜːrtʃ ˈɛndʒən ˈmɑːrkɪtɪŋ/: Tiếp thị trả tiền trên công cụ tìm kiếm.

PPC – Pay-Per-Click (Phrase) /peɪ pɜːr klɪk/: Chi trả theo click.

CTA – Call to Action (Phrase) /kɔːl tə ˈækʃən/: Lời kêu gọi hành động.

ROI – Return on Investment (Phrase) /rɪˈtɜːrn ɒn ɪnˈvɛstmənt/: Tỉ suất lợi nhuận.

KPI – Key Performance Indicator (Phrase) /kiː pərˈfɔːrməns ɪnˈdɪkeɪtər/: Chỉ số hiệu suất chính.

CRM – Customer Relationship Management (Phrase) /ˈkʌstəmər rɪˈleɪʃənʃɪp ˈmænɪdʒmənt/: Quản lý mối quan hệ khách hàng.

UX – User Experience (Phrase) /ˈjuːzər ɪkˈspɪəriəns/: Trải nghiệm người dùng.

UI – User Interface (Phrase) /ˈjuːzər ˈɪntəˌfeɪs/: Giao diện người dùng.

B2B – Business to Business (Phrase) /ˈbɪznəs tə ˈbɪznəs/: Kinh doanh dành cho doanh nghiệp.

B2C – Business to Consumer (Phrase)/ˈbɪznəs tə kənˈsuːmər/: Kinh doanh dành cho người tiêu dùng.

CTR – Click-Through Rate (Phrase) /klɪk-θruː ˈreɪt/: Tỉ suất nhấp chuột.

A/B Testing (Phrase) /eɪ.biː ˈtɛstɪŋ/ : Thử nghiệm A/B.

Viral Marketing (Phrase) /ˈvaɪ.rəl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ : Tiếp thị lan truyền.

Influencer Marketing (Phrase) /ˈɪn.flu.əns.ər ˈmɑːrkɪtɪŋ/: Tiếp thị ảnh hưởng.

Algorithm (Noun) /ˈæl.ɡəˌrɪð.əm/: Thuật toán.

SERP – Search Engine Results Page (Phrase) /sɜːrp/ – /sɜːrtʃ ˈɛndʒən rɪˈzʌlts peɪdʒ/: Trang kết quả công cụ tìm kiếm.

Conversion(Noun) /kənˈvɜːr.ʒən/ : Chuyển đổi.

Impressions (Noun) /ɪmˈprɛʃənz/: Số lần hiển thị.

Ad Retargeting (Phrase) /æd riːˈtɑːrɡɪtɪŋ/ : Quảng cáo đối tượng lại.

Geo-Targeting (Phrase) /dʒiː.oʊ ˈtɑːrɡɪtɪŋ/: Quảng cáo địa lý.

Analytics (Noun) /æn.əˈlɪtɪks/: Phân tích dữ liệu.

Click Fraud (Phrase) /klɪk frɔːd/: Gian lận click.

Landing Page (Phrase) /ˈlændɪŋ peɪdʒ/ : Trang đích.

CMS – Content Management System (Phrase) /siː.emˈɛs/ – /ˈkɒntɛnt ˈmænɪdʒmənt ˈsɪstəm/: Hệ thống quản lý nội dung.

Social Media ROI – Social Media Return on Investment (Phrase) /ˈsoʊʃəl ˈmidiə rɪˈtɜːrn ɒn ɪnˈvɛstmənt/: Tỉ suất lợi nhuận từ mạng xã hội.

Chatbot (Noun) /ˈtʃætˌbɑːt/ : Robot trò chuyện.

API – Application Programming Interface (Phrase) /ˌæplɪˈkeɪʃən ˈproʊɡræmɪŋ ˈɪntərˌfeɪs/: Giao diện lập trình ứng dụng.

Hashtag (Noun) /ˈhæʃtæɡ/: Dấu thăng (#) trong mạng xã hội.

Lead Generation (Phrase) /liːd ˌdʒɛn.əˈreɪ.ʃən/: Tạo ra khách hàng tiềm năng.

Từ vựng về vị trí làm việc trong Marketing

Từ vựng vị trí làm việc trong Marketing

Marketing Manager (Noun) /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmænɪdʒər/: Quản lý Marketing.

Brand Manager (Noun) /brænd ˈmænɪdʒər/: Quản lý thương hiệu.

Product Manager (Noun) /ˈprɒdʌkt ˈmænɪdʒər/: Quản lý sản phẩm.

Digital Marketing Specialist (Noun) /ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên viên Marketing số.

Content Strategist (Noun) /ˈkɒntɛnt ˈstrætɪdʒɪst/: Chiến lược nội dung.

Social Media Manager (Noun) /ˈsoʊʃəl ˈmidiə ˈmænɪdʒər/: Quản lý mạng xã hội.

SEO Specialist (Noun) /ˌɛs.i.oʊ ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên viên tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Content Creator (Noun) /ˈkɒntɛnt kriˈeɪtər/: Người tạo nội dung.

Marketing Analyst (Noun) /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈænəlɪst/: Nhà phân tích Marketing.

Public Relations Specialist (Noun) /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên viên quan hệ công chúng.

Event Coordinator (Noun) /ɪˈvɛnt koʊˈɔːrdɪˌneɪtər/: Người phối hợp sự kiện.

Market Researcher (Noun) /ˈmɑːrkɪt rɪˈsɜːrtʃər/: Nhà nghiên cứu thị trường.

Brand Ambassador (Noun) /brænd æmˈbæsədər/: Đại sứ thương hiệu.

Copywriter (Noun) /ˈkɒpiˌraɪtər/: Người viết bài quảng cáo.

Email Marketing Specialist (Noun) /ˈiːmeɪl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên viên Email Marketing.

Marketing Coordinator (Noun) /ˈmɑːrkɪtɪŋ koʊˈɔːrdɪˌneɪtər/: Người phối hợp Marketing.

Media Buyer (Noun) /ˈmidiə ˈbaɪər/: Người mua quảng cáo truyền thông.

Graphic Designer (Noun) /ˈɡræfɪk dɪˈzaɪnər/: Nhà thiết kế đồ họa.

Customer Success Manager (Noun) /ˈkʌstəmər səkˈsɛs ˈmænɪdʒər/: Quản lý thành công khách hàng.

Brand Strategist (Noun) /brænd ˈstrætədʒɪst/: Chiến lược thương hiệu.

Marketing Communications Manager (Noun) /ˈmɑːrkɪtɪŋ kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ˈmænɪdʒər/: Quản lý truyền thông Marketing.

Influencer Relations Manager (Noun) /ˈɪnfluənsər rɪˈleɪʃənz ˈmænɪdʒər/: Quản lý mối quan hệ với người ảnh hưởng.

Market Segmentation Analyst (Noun) /ˈmɑːrkɪt ˌsɛɡmənˈteɪʃən ˈænəlɪst/: Nhà phân tích phân đoạn thị trường.

CRM Specialist (Noun) /siː.ɑːr.ɛm ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên viên quản lý mối quan hệ khách hàng.

E-commerce Specialist (Noun) /ˈiːˌkɒmərs ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên viên thương mại điện tử.

Marketing Automation Manager (Noun) /ˈmɑːrkɪtɪŋ ɔː.təˈmeɪʒən ˈmænɪdʒər/: Quản lý tự động hóa Marketing.

Multimedia Producer (Noun) /ˌmʌltiˈmiːdiə ˈproʊdjuːsər/: Nhà sản xuất đa phương tiện.

Brand Development Coordinator (Noun) /brænd dɪˈvɛləpmənt koʊˈɔːrdɪˌneɪtər/: Người phối hợp phát triển thương hiệu.

Marketing Compliance Specialist (Noun) /ˈmɑːrkɪtɪŋ kəmˈplaɪəns ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên viên tuân thủ quy định Marketing.

Campaign Manager (Noun) /kæmˈpeɪn ˈmænɪdʒər/: Quản lý chiến dịch.

Các phần mềm dịch tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Các phần mềm dịch tiếng Anh chuyên ngành Marketing là những công cụ hữu ích giúp bạn dễ dàng chuyển đổi và hiểu rõ về thuật ngữ, cụm từ chuyên ngành Marketing, nắm vững các kiến thức cơ bản trong ngành. Nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả – những phần mềm này sẽ hỗ trợ bạn hết mình trong công việc.

Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary là ứng dụng chuyên nghiệp được dùng để dịch các từ vựng tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên ngành như: Kinh tế, Marketing, Công nghệ thông tin, Xuất – nhập khẩu,…

Ứng dụng dịch tiếng anh Cambridge English Dictionary

Một điểm mạnh của Cambridge Dictionary là giao diện được thiết kế hấp dẫn và dễ sử dụng. Ứng dụng cung cấp nhiều tính năng dịch thuật nổi bật như giải nghĩa Anh-Anh, cách phát âm, và các ví dụ minh họa cho các từ vựng chuyên ngành.

Common Language Marketing Dictionary

Ứng dụng Common Language Marketing Dictionary

Common Language Marketing Dictionary là một ứng dụng hỗ trợ dịch thuật các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Marketing. Ứng dụng này cung cấp miễn phí hơn 1.800 từ vựng, thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến Marketing. Một điểm mạnh của ứng dụng là các định nghĩa và từ vựng về Marketing luôn được kiểm tra và cập nhật thường xuyên bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Ngoài cách học trực tuyến qua các ứng dụng, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số đầu sách tiếng Anh chuyên ngành Marketing để củng cố thêm kiến thức. Đây là nguồn tài liệu chính thống giúp bạn tiếp cận thêm những thông tin chuyên sâu về Marketing dễ dàng.

English for Marketing and Advertising

English for Marketing and Advertising là nguồn thông tin phù hợp cho những bạn đang theo học hoặc làm việc trong lĩnh vực Tiếp thị và Quảng cáo. Nội dung sách tập trung vào các chủ đề như: giao tiếp với khách hàng, thảo luận về các chiến dịch quảng cáo, và lập kế hoạch Marketing.

English for Marketing and Advertising

Ngoài ra, tài liệu cũng bao gồm các từ vựng chuyên ngành liên quan đến xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường, Marketing trực tiếp và quan hệ công chúng. Đồng thời, bạn cũng có cơ hội áp dụng từ vựng và kỹ năng giao tiếp trong các tình huống thực tế như: gọi điện thoại, viết email và thuyết trình trong lĩnh vực Marketing.

Professional English in Use Marketing

Professional English in Use Marketing mang đến kiến thức toàn diện về từ vựng chuyên ngành Marketing, bao gồm 50 chủ đề từ những kiến thức cơ bản đến Marketing kết hợp và nghiên cứu thị trường, quảng cáo, truyền thông và PR. Đây là tài liệu học hữu ích cho những bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Tiếp thị.

Professional English in Use Marketing

Bên cạnh đó, cuốn sách còn trang bị thêm từ vựng và thuật ngữ Marketing hữu ích để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày. Điểm nổi bật là cách trình bày nội dung hợp lý, có hệ thống, giúp người đọc dễ theo dõi.

Các câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh ngành Marketing

câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Can you share an example of a successful marketing campaign you were involved in?
(Bạn có thể chia sẻ một ví dụ về chiến dịch tiếp thị thành công mà bạn đã tham gia không?)

Gợi ý câu trả lời:

In my previous role as a Marketing Coordinator at XYZ Company, I was actively involved in launching a social media campaign that significantly increased brand awareness. Through strategic content creation and targeted advertisements, we not only expanded our online presence but also saw a notable rise in customer engagement and sales. This experience has honed my skills in campaign planning, data analysis, and collaboration with cross-functional teams.
(Trong vai trò trước đó của tôi làm Marketing Coordinator tại Công ty XYZ, tôi đã tích cực tham gia vào việc triển khai một chiến dịch truyền thông xã hội mà đã tăng đáng kể sự nhận thức về thương hiệu. Qua việc tạo nội dung chiến lược và quảng cáo có định hướng, chúng tôi không chỉ mở rộng sự hiện diện trực tuyến mà còn thấy rõ sự tăng lên đáng kể trong tương tác và doanh số bán hàng của khách hàng. Kinh nghiệm này đã làm sắc bén kỹ năng của tôi trong lập kế hoạch chiến dịch, phân tích dữ liệu và cộng tác với các đội ngũ chuyên nghiệp khác nhau.)

How do you approach creating a marketing strategy for a new product or service?
(Làm thế nào bạn tiếp cận việc tạo lập chiến lược tiếp thị cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mới?)

Gợi ý câu trả lời:

When developing a marketing strategy for a new product or service, I first conduct a thorough market analysis to understand the target audience, competitors, and industry trends. I then collaborate with cross-functional teams to identify unique selling points and key messaging. Utilizing data-driven insights, I create a comprehensive plan that encompasses the product positioning, target demographics, and a multichannel approach for maximum reach. Flexibility is crucial, and I regularly assess and adjust the strategy based on performance metrics and market feedback.
(Khi xây dựng chiến lược tiếp thị cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đầu tiên tôi tiến hành một phân tích thị trường cặn kẽ để hiểu rõ đối tượng khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành. Sau đó, tôi hợp tác với các đội ngũ chuyên nghiệp khác nhau để xác định điểm bán hàng độc đáo và thông điệp chính. Sử dụng các thông tin dựa trên dữ liệu, tôi tạo ra một kế hoạch toàn diện bao gồm việc định vị sản phẩm, đối tượng mục tiêu và một phương thức tiếp cận đa kênh để đạt tới tối đa người tiêu dùng. Tính linh hoạt là quan trọng, tôi thường xuyên đánh giá và điều chỉnh chiến lược dựa trên các số liệu hiệu suất và phản hồi từ thị trường.)

How do you measure the success of a marketing campaign, and what metrics do you find most valuable?
(Làm thế nào bạn đánh giá thành công của một chiến dịch tiếp thị, và những chỉ số đo lường nào bạn cho là quan trọng nhất?)

Gợi ý câu trả lời:

I assess the success of a marketing campaign by examining various key performance indicators (KPIs) aligned with the campaign objectives. Metrics such as conversion rates, click-through rates, and return on investment (ROI) provide insights into the effectiveness of the campaign in driving desired actions. Customer engagement metrics, social media reach, and brand awareness are also crucial in evaluating overall impact. I believe that a comprehensive approach to measurement, considering both quantitative and qualitative data, is essential for a holistic understanding of campaign performance.
(Tôi đánh giá thành công của một chiến dịch tiếp thị bằng cách xem xét nhiều chỉ số hiệu suất chính (KPIs) liên quan đến các mục tiêu của chiến dịch. Các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ nhấp chuột, và lợi nhuận đầu tư (ROI) cung cấp thông tin về hiệu quả của chiến dịch trong việc thúc đẩy các hành động mong muốn. Các chỉ số tương tác của khách hàng, sự lan rộng trên mạng xã hội và nhận thức về thương hiệu cũng quan trọng để đánh giá tác động tổng thể. Tôi tin rằng việc tiếp cận toàn diện đối với việc đo lường, xem xét cả dữ liệu lượng và dữ liệu chất lượng, là quan trọng để hiểu một cách toàn diện về hiệu suất của chiến dịch.)

NativeX – Học tiếng Anh online toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người đi làm.

Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:

 • Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
 • Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
 • Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
 • Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ NATIVEX

NativeX vừa tổng hợp thêm bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing, đi kèm với đó là một loạt các nguồn tài liệu tham khảo, nhằm hỗ trợ bạn tìm hiểu sâu hơn kiến thức về lĩnh vực Marketing. Tải ngay bộ tài liệu và ứng dụng bổ ích này, chúng là một người bạn đồng hành, giúp bạn tự tin nắm vững kiến thức và áp dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

Tác giả: NativeX

Blog học tiếng anh

TRẢI NGHIỆM NGAY LỚP HỌC NÉN NativeX ĐỘC QUYỀN

Hãy cùng trải nghiệm Lớp Học Nén NativeX độc quyền với phương pháp IN DẤU được phát triển dựa trên nguyên lý Tâm lý học ngôn ngữ giúp tiếp thu tiếng Anh tự nhiên và hiệu quả.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY!